FROGS OF THE ECUADORIAN AMAZON

OSTEOCEPHALUS

 

 
Osteocephalus buckleyi
Osteocephalus cabrerai
Osteocephalus planiceps
     
Osteocephalus planiceps (eye)
Osteocephalus taurinus
Osteocephalus taurinus (eye)
     
Osteocephalus yasuni
Osteocephalus yasuni (eye)
Osteocephalus deridens
 
Osteocephalus deridens (eye)
Osteocephalus sp. 3

 
 
FROGS OF SOUTH AMERICA
 FROGS OF ECUADORIAN AMAZON INDEX
FROGS OF ECUADOR
 
HOME